Reglement & Privacyverklaring

1. Algemeen
2. Etiquette
3. Kleding en bescherming
4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap
5. Vakanties
6. Examens IKMF
7. Privacyverklaring

Israeli self defense system-Krav Maga

Defensivetactics is onderdeel van de International krav maga federation (IKMF) met vestigingen in meer dan 90 landen. In talloze landen werkt IKMF en de bij haar aangesloten trainingscentra samen met diverse overheid instanties, multinationals, het bedrijfsleven, onderwijs, enz. Het publiek dat krav maga traint is dan ook vaak uit deze sectoren afkomstig. Wij vragen dan ook een zekere verantwoordelijkheid van onze leden teneinde onze goede naam en reputatie niet te schaden en onze unieke positie in de wereld te handhaven. Wij vragen u onderstaande goed te lezen alvorens akkoord te gaan.

1. Algemeen

 • Voor deelname aan de lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
 • De leeftijden 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar vallen onder "kids" krav maga en doorlopen een speciaal lesprogramma in aparte groepen.
 • Studenten van Defensivetactics mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.
 • Defensivetactics behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie.
 • Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Defensivetactics worden beëindigd.
 • Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 • Het deelnemen van lessen van Defensivetactics geschiedt geheel op eigen risico.
 • Defensivetactics is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 • De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
 • Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Defensivetactics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Defensivetactics van elke aansprakelijkheid.
 • Iedere student van Defensivetactics 18 jaar en ouder moet verplicht een WA verzekering hebben.
 • Je bent als krav maga student verplicht lid te worden van de IKMF ( international krav maga federation). Voor volwassenen €27,50,- en voor kids/junioren €10,- per jaar. Zonder dit lidmaatschap kan men geen examens doen of krav maga lessen volgen..
 • Leden van de IKMF krijgen korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF krav maga clubs in de wereld.
 • Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden, is het mogelijk dat groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.
 • Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Krav maga is geen revalidatiesport. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.
 • **Het is studenten van Defensivetactics/IKMF ten strengste verboden om krav maga technieken, principes en tactics te onderwijzen aan derden. Ook niet onder de noemer zelfverdediging of enig ander (zelfbedachte) naam. Op straffe van acute uitzetting bij school en bond.

2. Etiquette

 • Van studenten van Defensivetactics wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten.
 • Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.
 • Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)
 • Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en zoeken wij de samenwerking met de politie.
 • Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne.
 • Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.
 • Van studenten van Defensivetactics wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training.
 • Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 • Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 • Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).
 • Het t-shirt wordt in de broek gedragen.
 • Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.
 • Een student van Defensivetactics gedraagt zich behulpzaam, vriendelijk en correct, onthoudt zich van religieus of politiek extremisme en ander maatschappelijk onacceptabel gedrag, ook wanneer dit zich uit via social media of andere media kanalen..

3. Kleding en bescherming

 • Alle benodigde materialen kunnen bij Defensivetactics worden aangeschaft. www.kravwinkel.nl
 • Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 • Artikelen worden na betaling op rekening van de Academy op de leslocatie geleverd of via pakketdienst verzonden vermeerderd met verzendkosten.
 • Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: zwarte krav maga trainingsbroek met zwart/wit ikmf logo, wit of grijs IKMF T- shirt of krav maga club shirt, zaalschoenen. Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp. Het witte of grijze IKMF T- shirt dient te zijn voorzien van krav maga logo op de rug en linker borst en een NL kenmerk op de rechtermouw.
 • Alle benodigde materialen kan men via de Defensivetactics webshop kravwinkel aanschaffen.
 • De plaats van de levelpatch en ikmf logo op de broek:Bovenkant van het zwart/witte ikmf logo op de linker broekspijp ongeveer 20cm onder de broeksband, de levelpatch daar weer 1 centimeter onder.
 • Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque),gebitsbescherming, binnenschoenen (b.v. worstelschoenen), MMA handschoenen, Boks handschoenen, scheenbeschermers.
 • Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Alle benodigde artikelen kunnen in de Defensivetactics webshop besteld worden.
 • Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.
 • Betreft aanschaf van goederen of diensten via de webshop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap

 • Betaling lidmaatschap dient maandelijks rond de 1e van de maand via automatische incasso te geschieden. De automatische incasso, de controle, de herinneringen en aanmaningen worden gedaan door Incassobureau Straetus uit Kampen.
 • Bij niet (tijdig) betalen van de lesgelden krijg je van Straetus Zwolle incasso een betalingsherinnering. Bij uitblijven betaling start een incasso traject van herinneringen, aanmaning en uiteindelijk dagvaarding. Alle kosten en verhogingen zijn voor rekening student.
 • Defensivetactics kan alle rechten uit hoofde van de vordering aan een derde overdragen of de vorderingen uit handen geven, die de inning van de vordering kan verzorgen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Defensivetactics dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen of uit handen is gegeven gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd)en bij een duurovereenkomst de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet (WIK) verschuldigd."

  De persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie die Defensivetactics in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

  a. risicoanalyses;
  b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;
  c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  d. credit management doeleinden;
  e. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid.

   Defensivetactics mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie Defensivetactics de vordering heeft overgedragen of uit handen heeft gegeven.

   Indien u naar aanleiding van vorenstaande nog vragen heeft, dan kunt u altijd even contact opnemen met onze incasso afdeling bij Straetus Zwolle op 08804400586.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
 • Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt.
 • Opzeggen of aanpassen van het lidmaatschap moet schriftelijk of via e mail  ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. (dus opzeggen op b.v. de 10e betekent niet dat je de 1e kan stoppen, dat wordt dan de 1e van de daarop volgende maand.)
 • Je hebt 1 maand opzeg termijn. Uitsluitend schriftelijk opzeggen door mail te sturen naar bo@defensivetactics.nl met in onderwerp uitschrijven. Mondeling opzeggen niet mogelijk.
 • Uitschrijven bij IKMF dient men zelf te doen via mijn.ikmf.nl
 • Pauzeren van uw abonnement is mogelijk in overleg bij b.v. langdurige blessure, uitzending, ernstige situaties in de zakelijke of privé sfeer.
 • De kosten van een pauze abonnement bedragen 5,- euro per maand. Uw opgebouwde uren blijven staan, u hoeft zich niet opnieuw in te schrijven en u hoeft niet te wachten om opnieuw in te stromen.
 • Het pauzeren van een abonnement is voor de minimale tijd van 3 maanden, niet omdat je een griepje hebt of met vakantie gaat.
 • Bij uitschrijven gaan uw in het systeem opgebouwde uren verloren en zult u weer bij 0 beginnen.
 • Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 • Regelmatig zijn er in binnen en buitenland krav maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël of andere landen. Seminars, speciale trainingen en examens vallen buiten het lesgeld en dienen contant betaald worden.
 • We hanteren verschillende abonnementen. Zie website onder kosten.
 • Een krav maga les duurt 75 minuten. Men dient duidelijk aan te geven op welk lesuur men wil trainen.
 • Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met de instructeur en indien er ruimte is binnen de les groepen.
 • Bij inschrijving of her-inschrijving is men € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.
 • Tussen uitschrijven en opnieuw inschrijven zit een periode van ten minste 3 maanden en zijn opnieuw inschrijfkosten verschuldigd. Gevolg van uitschrijving is dat automatisch alle opgebouwde trainingsuren op 0 komen te staan en weer van begin af aan gestart wordt. 

5. Vakanties

 • Defensivetactics is gedurende schoolvakanties gesloten. (zomervakantie 3 weken)
 • Vakantie rooster is te bekijken op de site onder informatie.
 • Als Defensivetactics niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.
 • Op dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden.
 • Om inzicht te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructors van andere disciplines zoals b.v. kick boksen, free fight of Jiu Jitsu. Indien geen vervanger beschikbaar is, kan men vrij trainen.
 • Er zijn een aantal maanden met meer dan 8 lessen per maand, welke compenseren voor aantal gesloten feestdagen.
 • Tijdens vakantie perioden dat Defensivetactics gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling. 
 • We hebben ervoor gekozen school vakanties te sluiten ipv jaarlijks lesgeld te verhogen.

6. Examens IKMF

 • Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het krav maga kan worden bekeken op de website van de IKMF of van Defensivetactics. www.ikmf.nl en www.defensivetactics.nl .
 • IKMF uniform is tijdens level test verplicht en bestaat uit: zwarte ikmf broek met ikmf logo en wit/grijs ikmf shirt voorzien van NL kenmerk.
 • Examens P2,p4 en G levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een GIT instructeur uit Israël en/of door Expert levels uit NL.
 • De level examens P1, P3 en P5 worden regionaal afgenomen op een DefTac locatie door Bo van Velzen i.s.m. deftac instructor team. ( Alle les locaties gecombineerd)
 • Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschap geld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een level test.
 • Men gaat pas examen doen nadat men voldoende training gehad heeft en zich naar behoren kan verdedigen in uiteenlopende scenario's.
 • Level testing gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er "klaar" voor bent.
 • De kosten van P-level testing (examen) zie onderstaand schema.


Het examengeld voor de level test P1, P3 en P5 dient ten minste 2 weken voor de test via de webshop betaald te zijn bij Defensivetactics.

Het betalen van een centraal examen doe je via mijn.ikmf.nl

Alle P levels €45,- incl.diploma + levelpatch
Alle G levels €50,- incl.diploma + levelpatch

7. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Een ieder die zich inschrijft bij Defensivetactics - Academy for self defense & tactics,
dient kennis te nemen van bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door op het inschrijfformulier de akkoordverklaring aan te kruisen en het formulier te ondertekenen.

Het digitaal inschrijf/incasso formulier kunt u invullen op de site www.defensivetactics.nl.